Tutustu Pielaveden jätteenkuljetusjärjestelmää koskeviin asiakirjoihin (asiakirjat nähtävillä 22.4.-22.5.2024)

19.4.2024 9.00
0

Materiaalit löydät sivun lopusta.

Kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta huolehtiminen on olennainen osa lakisääteiseen velvollisuuteen perustuvaa kunnan järjestämää jätehuoltoa

Jätteenkuljetuksessa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Jätelain 35 §:ssä säädetään yleiset vaatimukset, jotka kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen on täytettävä valitusta kuljetusjärjestelmästä riippumatta. Näiden vaatimusten mukaan kiinteistöttäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.
 

Kuinka kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen voi järjestää?

1) Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena (jätelaki 36 §), jolloin kunnallinen jäteyhtiö (Ylä-Savon Jätehuolto Oy) huolehtii jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta hankintalain ja jätelain mukaisesti siten, että kuljetusyrittäjillä on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua kunnan jätehuoltopalveluiden tuottamiseen. Sopimussuhde tehdään jäteyhtiön ja kuljetusyrityksen välillä. Kyseessä on julkisoikeudellinen palvelu, josta perittävä maksu määrätään jätetaksassa. Kuljetushinta ja mahdollisten lisäpalvelun kustannukset määräytyvät yhteiskilpailutuksen perusteella, ei kuljetusyrittäjän itsenäisesti päättämänä.

2) Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena (jätelaki 37 §), jolloin kiinteistön haltija sopii itse valitsemansa kuljetusyrittäjän kanssa jätteen kuljetuksesta järjestämästään keräyspaikasta kunnan määräämään vastaanottopaikkaan. Sopimus on yksityisoikeudellinen ja jätetaksassa määritellään maksu jätteenkäsittelyn osalta. Kuljetusyrittäjä määrittelee kuljetuskustannushinnat ja mahdolliset lisäpalvelumaksut itsenäisesti. Kiinteistön haltijalla on velvollisuus tarkistaa, että jätteitä kuljettava yritys kuuluu jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.
 

Nykyinen jätteenkuljetusjärjestelmä Ylä-Savossa

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan toimialueella jätteenkeräyksessä on nykyisin käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkeräys sekajätteen osalta. Biojätteen osalta on käytössä sekajärjestelmä, joka kyseisellä alueella tarkoittaa, että Kiuruveden, Vieremän, Pielaveden, Keiteleen ja Lapinlahden Varpaisjärven alueella on käytössä kunnan järjestämä keräys, kun taas Lapinlahden ja Sonkajärven sekä Iisalmen alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkeräys 30.6.2024 asti. Jäteyhtiö järjestää biojätteen keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn heinäkuusta 2024 alkaen jätehuoltolautakunnan koko toimialueen taajamissa. Pienmetallijätteen ja pakkausjätteiden kuljetukset kunta on järjestänyt 1.7.2023 lähtien.

Jätteenkuljetusjärjestelmä -asianosaisten kuuleminen

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on käsitellyt kokouksessaan 11.4.2024 sekajätteen jätteenkuljetusjärjestelmää Pielaveden kunnan alueella. Kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta sekajätekeräyksessä Pielaveden kunnan alueella esitetään luovuttavan jätelain (646/2011) 37 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla nopeutetusti siirtymäajan jälkeen vuoden 2025 alusta alkaen. 

Jätehuoltolautakunta varaa ennen kuljetusjärjestelmäpäätöksen tekemistä ja järjestelmän muuttamista kaikille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin päätöksenteolla voi olla huomattava vaikutus, mahdollisuuden saada tietoa asian käsittelyn lähtökohdista ja lausua mielipiteensä asiasta jätelain 38 §:n ja hallintolain 41 §:n mukaisesti. Hallintolain ja jätelain mukainen kuuleminen alkaa 22.4.2024 ja päättyy 22.5.2024 klo. 15:00.
 
Viralliset kannanotot tulee jättää joko sähköisesti tai kirjallisesti 22.5.2024 klo. 15:00 mennessä osoitteeseen
Ylä-Savon jätehuoltolautakunta, kirjaamo
PL 10
74101 Iisalmi
tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi

 

Kuljetusjärjestelmään liittyvät materiaalit:

Ote Ylä-Savon jätehuoltolautakunta 11.4.2024 § 14 Sekajätteen jätteenkuljetusjärjestelmä Pielaveden kunnan alueella.pdf
Ote Ylä-Savon jätehuoltolautakunta 7.11.2023 § 38 Itä-Suomen hallinto-oikeuden sekajätteen kuljetusjärjestelmää koskeva ratkai.pdf
Ote Ylä-Savon jätehuoltolautakunta 1.3.2023 § 10 Sekajätteen jätteenkuljetusjärjestelmä.pdf
Itä-Suomen hallinto-oikeuden sekajätteen kuljetusjärjestelmää koskeva ratkaisu.pdf
Jätehuoltopalvelut Ylä-Savon alueella.pdf
Selvitystyö JULKINEN jätteenkuljetusjärjestelmien vertailu ja arvio tulevaisuudesta Ylä-Savossa.pdf
Sekajätteen lajittelututkimus ja jäteastioiden täyttöastetutkimus Ylä-Savon Jätehuolto Oyn toiminta-alueella.pdf
Jätehuoltoon liittymisaste Ylä-Savossa.pdf
Tiedot saapuneista lausunnoista, kannanotoista ja mielipiteistä ja jätteenkuljetusjärjestelmä Ylä-Savossa kyselyn tulokset, ju.pdf

Pohjois-Savon ELY-keskuksen selvityspyyntö, kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen toimimattomuus Pielaveden kunnan alueella, P.pdf