Jätehuollon järjestäminen omakotitaloissa

(päivitetty 3.7.2023)

Jätelain mukaan kaikkien vakituisesti asuttujen kiinteistöjen on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Tämä tapahtuu laatimalla sopimus sekajäteastian tyhjennyksestä alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön haltija voi järjestää kiinteistönsä jätehuollon kahdella tavalla:

 1. Omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla
 2. Kimppa-astialla (lähikiinteistöjen yhteinen sekajäteastia)
 • kimppa-astian käytöstä tulee ilmoittaa lautakunnalle
 • Kimppa-astiaa käyttävien kiinteistöjen on oltava lähikiinteistöjä

Jätehuoltoon liittyvät lomakkeet löytyvät Täytä ilmoitus -välilehdeltä ja jätehuoltomääräysten mukaiset taajama-alueiden rajaukset löytyvät täältä.

Kimppa-astiaa käyttävien kiinteistöjen on oltava lähikiinteistöjä

Lähikiinteistöiksi katsotaan

taajamassa

 • samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevat kiinteistöt

haja-asutusalueella

 • naapurit
 • tiekunnan osakkaat
 • muun toiminnallisuuden kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt, kuten saman yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt tai kylätoimikunnat
 • lähtökohtaisesti alle viiden kilometrin päässä toisistaan sijaitsevat kiinteistöt

Kimppa-astian käytöstä tulee ilmoittaa lautakunnalle kirjallisesti kimppa-ilmoituksella.

 

Kiinteistönhaltijan vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon muodostama kimppa

Kiinteistönhaltijan vakituinen asunto ja vapaa-ajan asunto voivat

muodostaa kimpan, mikäli kiinteistöt ovat keskenään lähikiinteistöjä. Vapaa-ajan asunnon jätehuolto ei voi säännönmukaisesti perustua jätteiden kuljettamiseen vakituiselle asunnolle. 

 

Kiinteistön haltijan tulee huolehtia jäteastian sopivuudesta

Kiinteistön haltija on velvollinen hankkimaan kiinteistölle jäteastian, joka on:

 1. kannellinen

 2. tilavuudeltaan riittävän kokoinen syntyvään jätemäärään nähden

 3. asianmukaisessa kunnossa ja jonka puhtaanapidosta on huolehdittu

 

Jäteastia on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaisilla tyhjennysväleillä

Jätehuoltomääräyksissä on määritelty vähimmäistyhjennysvälit eri jätelajeille. Säännöllisten, riittävän tiheiden tyhjennysvälien avulla varmistetaan, että jätehuolto toimii tehokkaasti eikä jätteistä aiheudu haittoja ympäristölle tai terveydelle.


 Jätelaji
 Pisin tyhjennysväli kesäaikana (viikot 18-40) Pisin tyhjennysväli talviaikana (viikot 41-17)
Sekajäte taajamassa 2 viikkoa  4 viikkoa
Sekajäte taajamassa, joka ei sisällä biojätettä (kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi, josta on voimassa kompostointi-ilmoitus) 4, 8* viikkoa 8 viikkoa
Sekajäte haja-asutusalueella  2 viikkoa 8 viikkoa
Sekajäte haja-asutusalueella, joka ei sisällä biojätettä (kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi, josta on voimassa kompostointi ilmoitus 8 viikkoa 8, 12*, 16* viikkoa
 Biojäte  1 viikko tai 2** viikkoa 2 viikkoa tai 4 viikkoa**

* Jos kiinteistöllä on korkeintaan 240 litrainen jäteastia, syntyvä sekajätemäärä on vähäinen ja biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan asianmukaisesti kiinteistöllä ympäri vuoden. sekajäte astian tyhjennysväli on taajamassa kahdeksan viikkoa ympäri vuoden ja taajamien ulkopuolella kesällä kahdeksan viikkoa ja talvella 12 - 16 viikkoa. Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä tehdään kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle, jonka jälkeen asiasta sovitaan jätteenkuljettajan kanssa. ** Alle 10 asuinhuoneiston kiinteistöt tai kun käytössä on syväkeräys

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jäteastialle tyhjennyspaikka

Jäteastian tyhjennyspaikassa tulee huomioida seuraavia asioita:

 1. jäteastia voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää
 2. alueiden ja väylien puhtaanapidosta on huolehdittava
 3. jäteautolla tulee olla esteetön pääsy alle 10 metrin päähän jäteastiasta
 4. mikäli jäteastioiden tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee osoittaa liikennemerkein lupa liikennöidä kelirikon aikaan.

 

Ylä-Savon alueella suositellaan biojätteiden kompostointia

Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää kompostoimalla biojätteet. Mikäli kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväliä halutaan pidemmäksi, tulee kompostoinnista ilmoittaa  jätehuoltolautakunnalle kirjallisesti kompostointi-ilmoituksella.

Elintarvikejätteen kompostoinnille on oltava jätehuoltomääräysten mukainen kompostori:

 • jyrsijäsuojattu (kansi, seinät ja pohja / pohjaverkko)
 • kompostori on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä aiheutu haittoja ympäristölle eikä naapureille

 • vanhoista kylmälaitteista rakennetut kompostorit eivät ole määräysten mukaisia

Hyötyjätteiden lajittelu 

Hyötyjätteet tulee toimittaa kunnallisen jäteyhtiön tai tuottajayhteisön järjestämiin ekopisteisiin. Lähimmän pisteesi löydät osoitteesta https://www.kierratys.info/

Jätteen polttaminen on kiellettyä

Jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla on kielletty. Ainostaan käsittelemätöntä puuta, risuja ja oksia saa polttaa kiinteistön tulipesissä. Pieniä määriä paperia, pahvia ja kartonkia voi käyttää sytykkeenä.

Taajamien ja asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella ulkona saa polttaa kuivia olkia, risuja, oksia, kantoja ja puhdasta puuta. Kaikessa polttamisessa on huomioitava naapurit sekä ympäristö. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, ja haju- tai terveyshaittaa.