Jätehuollon järjestäminen vapaa-ajan asunnoissa

(päivitetty 3.7.2023)

Jätelain mukaan kaikkien vapaa-ajan kiinteistöjen on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Tämä tapahtuu laatimalla sopimus sekajäteastian tyhjennyksestä alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jätehuoltomääräysten mukaan vapaa-ajan kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon kahdella tavalla:

 1. Omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla
 2. Kimppa-astialla (lähikiinteistöjen yhteinen sekajäteastia). Kimppa-astian käytöstä on ilmoitettava kimppalomakkeella.

Kimppa-astiaa käyttävien kiinteistöjen on oltava lähikiinteistöjä

Lähikiinteistöiksi katsotaan

taajamassa

 • samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevat kiinteistöt

haja-asutusalueella

 • naapurit
 • tiekunnan osakkaat
 • muun toiminnallisuuden kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt, kuten saman yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt tai kylätoimikunnat
 • lähtökohtaisesti alle viiden kilometrin päässä toisistaan sijaitsevat kiinteistöt

Vapaa-ajan asunnon jätehuolto ei voi perustua jätteiden kuljettamiseen vakituiselle asunnolle

Vapaa-ajan asunnon ja vakituisen asunnon jätehuolto voidaan järjestää kimppa-astian kautta, mikäli kiinteistöt ovat keskenään lähikiinteistöjä. Vapaa-ajan asunnon jätehuolto ei voi säännönmukaisesti perustua jätteiden kuljettamiseen vakituiselle asunnolle.

Vapaa-ajan asuntojen jäteastiat on tyhjennettävä vuoden aikana vähintään kaksi kertaa

Vapaa-ajan asuntojen jäteastioiden tyhjennysväleistä tulee huomioida seuraavat asiat:

 1. jäteastiat on tyhjennettävä vuoden aikana vähintään kaksi kertaa korkeintaan kahdeksan viikon tyhjennysvälin mukaisesti
 2. yli kahden viikon tyhjennysväli edellyttää kompostointi-ilmoituksen tekemistä
 3. tyhjennykset on ajoitettava sille ajalle, kun kiinteistöä käytetään eniten

Jäteastioista tulee huomioida seuraavat asiat:

 1. vapaa-ajan asunnolla tulee olla käytössään kannellinen jäteastia
 2. jätteiden tulee mahtua jäteastiaan niin, että kansi menee kiinni
 3. asunnon haltija on velvollinen hankkimaan jäteastian ja huolehtiman sen asianmukaisesta kunnosta ja puhtaanapidosta.

 

Jäteastian sijoittamisessa on huomioitava esteettömyys

Vapaa-ajan asunnon haltijan on järjestettävä jäteastialle tyhjennyspaikka. Tyhjennyspaikassa tulee huomioida seuraavat asiat:

 1. jäteastia voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää ja tyhjentää
 2. alueiden ja väylien puhtaanapidosta on huolehdittava
 3. jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän jäteastiasta
 4. mikäli jäteastioiden tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee osoittaa liikennemerkein lupa liikennöidä kelirikon aikaan.

 

Ylä-Savon alueella suositellaan biojätteiden kompostointia myös vapaa-ajan asunnoille

Ylä-Savon alueella suositellaan biojätteiden kompostointia. Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää kompostoimalla biojätteet.

Elintarvikejätteen kompostoinnille on oltava jätehuoltomääräysten mukainen kompostori:

 • jyrsijäsuojattu (kansi, seinät ja pohja / pohjaverkko)
 • talvikäytössä lämpöeristetty tai sijaitsee lämmitetyissä sisätiloissa
 • kompostori on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten ettei siitä aiheudu haittoja ympäristölle eikä naapureille
 • vanhoista kylmälaitteista rakennetut kompostorit eivät ole jätehuoltomääräysten mukaisia

Hyötyjätteiden lajittelu kierrätyspisteisiin

Lähialueesi kierrätyspisteiden sijaintia voit tarkastella sivustolta:

https://www.kierratys.info/


Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty

Jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla on kiellettyä. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa ainoastaan käsittelemätöntä puuta, risuja ja oksia. Pieniä määriä paperia, pahvia ja kartonkia voi käyttää sytykkeenä.

Taajamien ja asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella ulkona saa polttaa kuivia olkia, risuja, oksia, kantoja ja puhdasta puuta. Kaikessa polttamisessa on huomioitava naapurit sekä ympäristö. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.