Keitele

 

Kompostointi-ilmoitukset


Kompostori on vain omassa käytössä:

Täytä ilmoitus kompostoinnista


Kompostori on useamman talouden käytössä:

Täytä ilmoitus kimppakompostorista

Lomakkeella ilmoitetaan elintarvikejätteen omatoimisesta kompostoinnista. Pidennetyt sekajäteastian tyhjennysvälit edellyttävät kompostointi-ilmoituksen tekemistä. Ilman omatoimista kompostointia tai biojätteen erilliskeräykseen kuulumista sekajäteastian pisin tyhjennysväli on kesäaikana taajama- ja haja-asutusalueella 2 viikkoa ja talviaikana taajama-alueella 4 viikkoa sekä haja-asutusalueella 8 viikkoa.


Ilmoitus sekajätekimppa-astiasta


Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta (suomiviestit.fi)

Jätekimppa-lomakkeen täyttää kimpan yhdyshenkilö.

Lähikiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian perustamisesta eli muodostaa kimpan. Kimpan muodostamisessa tulee huomioida seuraavat asiat:

 • kiinteistöjen tulee olla lähikiinteistöjä: taajamassa samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevat kiinteistöt, haja-asutusalueella naapurit tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt
   
 • kimpasta tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle jätekimppa-lomakkeella. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot kimppa-astian sijainnista ja koosta, yhteyshenkilön yhteystiedot ja tiedot kimppa-astiaa käyttävistä kiinteistöistä.
   
 • kimppa-astian tyhjennysväliin vaikuttaa elintarvikejätteiden käsittely kaikkien kimppaan kuuluvien kiinteistöjen osalta

 


Ilmoitus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi 

Ilmoitus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi (suomiviestit.fi)

Lomakkeella ilmoitetaan sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä taajamissa ympärivuotisesti kahdeksaan viikkoon ja haja-asutusalueilla tyhjennysvälin pidentämisestä talviaikana 12-16 viikkoon.

Pidennetty tyhjennysväli on mahdollinen kiinteistöllä, kun

 • biojätteet lajitellaan erikseen sekajätteestä. Biojätteen voi käsitellä kiinteistöllä liittymällä biojätteen erilliskeräykseen tai kompostoimalla biojätteen jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa. Kompostoinnista tulee ennen tyhjennysvälin pidentämistä täyttää kompostointi-ilmoitus. 
 • käytössä on korkeintaan 240 litrainen jäteastia. Astian koko on ensisijaisesti suhteutettava syntyvän jätteen määrään.
 • syntyvän jätteen määrä on vähäinen tehokkaan lajittelun ansiosta.

 


Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä


Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä (suomiviestit.fi)


Lomakkeella ilmoitetaan lietteen omatoimisesta käsittelystä. Lietteen omatoimisesta käsittelystä ja ilmoituksen tekemisestä tulee huomioida seuraavat asiat:

 • liete on aina käsiteltävä mikrobiologisesti turvalliseksi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kalkkistabiloinnilla, termofiilisellä stabiloinnilla tai muulla elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksyttävällä tavalla
   
 • omatoimisesta käsittelystä on ilmoitettava viimeistään kahta kuukautta ennen käsittelyn aloittamista. Huom! Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli jätevedet eivät sisällä vesikäymälöiden vesiä.
   
 • lähikiinteistöjen yhteisestä lietteenkäsittelystä tulee ilmoittaa lomakkeella. Yhteiskäsittely voi olla korkeintaan viidellä kiinteistöllä.

 


Ilmoitus tyhjennyksen keskeyttämisestä


Hakemus sekajäteastian tyhjennyksen yli 6 kk kestävästä keskeyttämisestä tai asuinkelvottoman kiinteistön jätehuoltovelvoitteiden poistaminen (suomiviestit.fi)


Lomakkeella ilmoitetaan jäteastian tyhjennysten yli 6 kk kestävästä keskeyttämisestä tai haetaan asuinkelvottomalle kiinteistölle jätehuollon liittymisvelvoitteen poistoa. Huomioittehan lomaketta täyttäessänne seuraavat asiat:

 • alle 6 kk kestävästä tyhjennysten keskeyttämisestä ei tarvitse ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle
   
 • keskeytyksen myöntämisen edellytyksenä on, että kiinteistö on luotettavasti esitetyn syyn vuoksi tilapäisesti kokonaan käyttämätön esimerkiksi lomamatkan vuoksi
   
 • liittymisvelvoitteen poistoa haettaessa on hakemukseen liitettävä luotettava selvitys kiinteistön asuinkelvottomuudesta, kuten esimerkiksi kunnan rakennusvalvojan lausunto.