Jätehuoltomääräykset

Ylä-Savon alueen jätehuoltomääräykset 1.7.2023 alkaen

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta hyväksyi 20.6.2023 (§22) jätelain 91 §:n nojalla uudistetut jätehuoltomääräykset, määräyksiin liittyvät taajamarajaukset sekä määräysten yleisen osan ja perustelut. Velvoittaviksi jätehuoltomääräyksiksi on hyväksytty ainoastaan varsinainen määräysosio.

Jätehuoltomääräysten laatiminen perustuu jätelain (646/2011) 91 §:ään. Jätehuoltomääräykset toimivat jätelain toimeenpanon välineinä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Lisäksi jätehuoltomääräykset ovat tärkeä työkalu ja ohjausväline jätehuollon
käytännön toteuttamiseksi kunnissa. Tarve jätehuoltomääräysten päivittämiselle perustuu pääasiassa jätelain (646/2011) muutoksen (15.7.2021/714) vaatimuksiin. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvia haittoja ja vaaroja terveydelle ja ympäristölle. Jätehuoltomääräysten avulla edistetään lisäksi jätelain mukaisen etusijajärjestyksen toteutumista eli jätteen synnyn ehkäisyä ja jätteen valmistelua uudelleenkäyttöä varten sekä kierrättämistä.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnallisten jätehuoltomääräysten perustelumuistio

Jätehuoltolautakunnan vahvistamat taajamakarttarajaukset