Alla olevilla lomakkeilla voit ilmoittaa yhteisen jäteastian käytöstä (jätekimppa), kompostoinnista, omatoimisesta lietteiden käsittelystä, sekajäteastian tyhjennyksen yli 6 kk kestävästä keskeyttämisestä sekä pyytää asuinkelvottoman kiinteistön jätehuoltovelvoitteiden poistamista.

Ohje lomakkeiden täyttämiseen:

     - Tallenna lomake omalle koneellesi ennen täyttämistä painamalla sinisen linkin kohdalla hiiren oikeaa nappia 
        ja valitsemalla "tallenna linkki/kohde nimellä".

     - Täytä ja tallenna lomake.

     - Lähetä täytetty ja tallennettu lomake sähköpostilla liitetiedostona osoitteeseen jatelautakunta@iisalmi.fi

Jos täytät lomakkeen suoraan selaimessa, ei kirjoittamasi teksti tallennu lomakkeelle. 

Lomake jätekimpasta (usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia)

Lähikiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian perustamisesta eli muodostaa kimpan. Lähikiinteistöllä tarkoitetaan taajamissa samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevia kiinteistöjä, haja-asutusalueella naapuria tai tiekunnan tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavia kiinteistöjä. Kun kiinteistön haltija liittyy jätteenkuljetukseen kimpan kautta, on kiinteistöjen haltijoiden sovittava tästä yhdessä ja ilmoitettava kimppa-astian käytöstä etukäteen kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot, kimppa-astian sijainti ja koko sekä tiedot kimppa-astiaa käyttävistä kiinteistöistä. Jokaisella kimpalla on oltava yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö tilaa jätteenkuljetusyritykseltä kimppa-astian tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen jätehuoltomääräysten mukaisille jätelajeille.

Lomake kompostoinnista

Mikäli sekajäteastian tyhjennysvälin halutaan olevan mahdollisimman pitkä, tulee kiinteistön olla biojätteen erilliskeräyksen piirissä tai kompostoida elintarvikejätteelle soveltuvalla kompostorilla. Kompostoinnista tulee tehdä jätehuoltolautakunnalle kompostointi-ilmoitus. Ilman omatoimista kompostointia tai biojätteen erilliskeräykseen kuulumista sekajäteastian pisin tyhjennysväli on kesäaikana taajama- ja haja-asutusalueella 2 viikkoa ja talviaikana taajama-alueella 4 viikkoa sekä haja-asutusalueella 8 viikkoa.

Lomake omatoimisesta lietteenkäsittelystä

Omassa asumisessa syntyvän lietteen saa levittää asianmukaisesti käsiteltynä lannoitustarkoituksessa viljelyksessä olevalle omassa hallinnassa olevalle pellolle. Liete on aina käsiteltävä mikrobiologisesti turvalliseksi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kalkkistabiloinnilla, termofiilisellä stabiloinnilla tai muulla elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksyttävällä tavalla. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava lietteen omatoimisesta lietteenkäsittelystä kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle viimeistään kahta kuukautta ennen käsittelyn aloittamista. Jätehuoltoviranomainen voi kieltää omatoimisen käsittelyn, mikäli se ei ole ilmoituksen perusteella asianmukaista. Ilmoitusta lietteen omatoimisesta käsittelystä ei tarvitse tehdä, mikäli jätevedet eivät sisällä vesikäymälöiden vesiä. Jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla, yhteensä enintään neljällä kiinteistöllä syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Tällainen yhteinen käsittely voi olla korkeintaan viidellä kiinteistöllä.

Lomake sekajäteastian tyhjennyksen pidempiaikaisesta (yli 6 kk) keskeyttämisestä / hakemus asuinkelvottoman kiinteistön jätehuoltovelvoitteiden poistamisesta

Vakituisen asuinkiinteistön ja muun ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön jäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa kokonaan käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljettamisen keskeyttämistä. Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä korkeintaan 6 kuukautta asiasta sovitaan suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tätä pidempien keskeytysten myöntämisen ratkaisee jätehuoltoviranomainen. Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistöllä on käytössään kiinteistökohtainen jäteastia, ja että kiinteistö on luotettavasti esitetyn syyn perusteella tilapäisesti kokonaan käyttämätön. Jäteastian tyhjennysten keskeyttämistä ei saa käyttää siten, että sillä pidennetään jätehuoltomääräysten 26 §:n mukaista jäteastian tyhjennysväliä kiinteistön ollessa käytössä.