Ohjeet lomakkeiden täyttöä varten

1. tallenna lomake ensin omalle tietokoneellesi painamalla sinisen linkin kohdalla hiiren oikeaa nappia ja valitsemalla "tallenna linkki/kohde nimellä".

2. täytä ja tallenna lomake

3. lähetä täytetty ja tallennettu lomake sähköpostilla liitetiedostona osoitteeseen jatelautakunta@iisalmi.fi

Jos täytät lomakkeen suoraan selaimessa, ei kirjoittamasi teksti tallennu lomakkeelle.

Lomakkeet

Lomake jätekimpasta (usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia)

Lähikiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian perustamisesta eli muodostaa kimpan. Kimpan muodostamisessa tulee huomioida seuraavat asiat:

  • kiinteistöjen tulee olla lähikiinteistöjä: taajamassa samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevat kiinteistöt, haja-asutusalueella naapurit tai muun vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt
  • kimpasta tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle jätekimppa-lomakkeella. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot kimppa-astian sijainnista ja koosta, yhteyshenkilön yhteystiedot ja tiedot kimppa-astiaa käyttävistä kiinteistöistä.
  • kimppa-astian tyhjennysväliin vaikuttaa elintarvikejätteiden käsittely kaikkien kimppaan kuuluvien kiinteistöjen osalta

Lomake kompostoinnista

Lomakkeella ilmoitetaan elintarvikejätteen omatoimisesta kompostoinnista. Pidennetyt sekajäteastian tyhjennysvälit edellyttävät kompostointi-ilmoituksen tekemistä. Ilman omatoimista kompostointia tai biojätteen erilliskeräykseen kuulumista sekajäteastian pisin tyhjennysväli on kesäaikana taajama- ja haja-asutusalueella 2 viikkoa ja talviaikana taajama-alueella 4 viikkoa sekä haja-asutusalueella 8 viikkoa.

Lomake omatoimisesta lietteenkäsittelystä

Lomakkeella ilmoitetaan lietteen omatoimisesta käsittelystä. Lietteen omatoimisesta käsittelystä ja ilmoituksen tekemisestä tulee huomioida seuraavat asiat:

  • liete on aina käsiteltävä mikrobiologisesti turvalliseksi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kalkkistabiloinnilla, termofiilisellä stabiloinnilla tai muulla elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksyttävällä tavalla
  • omatoimisesta käsittelystä on ilmoitettava viimeistään kahta kuukautta ennen käsittelyn aloittamista. Huom! Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli jätevedet eivät sisällä vesikäymälöiden vesiä.
  • lähikiinteistöjen yhteisestä lietteenkäsittelystä tulee ilmoittaa lomakkeella. Yhteiskäsittely voi olla korkeintaan viidellä kiinteistöllä.

Lomake sekajäteastian tyhjennyksen pidempiaikaisesta (yli 6 kk) keskeyttämisestä / hakemus asuinkelvottoman kiinteistön jätehuoltovelvoitteiden poistamisesta

Lomakkeella ilmoitetaan jäteastian tyhjennysten yli 6 kk kestävästä keskeyttämisestä tai haetaan asuinkelvottomalle kiinteistölle jätehuollon liittymisvelvoitteen poistoa. Huomioittehan lomaketta täyttäessänne seuraavat asiat:

  • alle 6 kk kestävästä tyhjennysten keskeyttämisestä ei tarvitse ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle
  • keskeytyksen myöntämisen edellytyksenä on, että kiinteistö on luotettavasti esitetyn syyn vuoksi tilapäisesti kokonaan käyttämätön esimerkiksi lomamatkan vuoksi
  • liittymisvelvoitteen poistoa haettaessa on hakemukseen liitettävä luotettava selvitys kiinteistön asuinkelvottomuudesta, kuten esimerkiksi kunnan rakennusvalvojan lausunto.