Jätehuollon järjestäminen vapaa-ajan asunnoissa

Jätelain mukaan kaikkien vapaa-ajan kiinteistöjen on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Tämä tapahtuu laatimalla sopimus sekajäteastian tyhjennyksestä alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jätehuoltomääräysten mukaan vapaa-ajan kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon kahdella tavalla:

  1. Omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla
  2. Kimppa-astialla (lähikiinteistöjen yhteinen sekajäteastia)

Haja-asutusalueella lähikiinteistöiksi katsotaan naapurit taikka tiekunnan tai muun toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt. Haja-asutusalueella lähtökohtaisesti ainakin alle viiden kilometrin päässä toisistaan sijaitsevat kiinteistöt voivat muodostaa kimpan. Olosuhteet huomioon ottaen kimpassa olevien kiinteistöjen välimatka voi olla tätä pidempikin, ja esimerkiksi saman yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat muodostaa kimpan. Lisäksi kylätoimikunnat ovat sellaisia toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa kiinteistöjen välimatka toisiinsa nähden voi olla viittä kilometriä pidempi.

Silloinkin, kun kimppaa käyttää saman kiinteistön haltijan vakituinen asunto ja vapaa-ajan asunto, on pääsääntönä se, että kiinteistöjen on oltava lähikiinteistöjä. Vapaa-ajan asunnon jätehuolto ei voi säännönmukaisesti perustua jätteiden kuljettamiseen vakituiselle asunnolle.

Kimppa-astian käytöstä tulee ilmoittaa lautakunnalle kirjallisesti Lomakkeet-välilehdeltä löytyvällä kimppa-ilmoituksella.

Jäteastiat ja tyhjennysvälit

Vapaa-ajan asunnon haltijan on huolehdittava siitä, että asunnolla on käytössään kannellinen jäteastia. Jätteiden tulisi mahtua jäteastiaan niin, että kansi menee kiinni. Asunnon haltija on velvollinen hankkimaan jäteastian ja huolehtimaan jäteastian asianmukaisesta kunnosta sekä puhtaanapidosta.

Vapaa-ajan asuntojen jäteastiat on tyhjennettävä vuoden aikana vähintään kaksi kertaa korkeintaan 8 viikon tyhjennysvälin mukaisesti sinä aikana, kun vapaa-ajan kiinteistöä käytetään eniten.

Biojätteiden kompostointi

Ylä-Savon alueella suositellaan biojätteiden kompostointia. Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää kompostoimalla biojätteet. Mikäli kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväliä halutaan pidemmäksi, tulee kompostoinnista ilmoittaa  jätehuoltolautakunnalle kirjallisesti Lomakkeet-välilehdeltä löytyvällä kompostointi-ilmoituksella. 

Elintarvikejätteen kompostoinnille on oltava jätehuoltomääräysten mukainen kompostori:

  • Jyrsijäsuojattu (kansi, seinät ja pohja / pohjaverkko)
  • Talvikäytössä lämpöeristetty tai sijaitsee lämmitetyissä sisätiloissa

Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten ettei siitä aiheudu haittoja ympäristölle eikä naapureille.

HUOM! Vanhoista kylmälaitteista rakennetut kompostorit eivät ole määräysten mukaisia.

Jätteiden muu omatoiminen käsittely

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa ainoastaan käsittelemätöntä puuta, risuja ja oksia. Pieniä määriä paperia, pahvia ja kartonkia voi käyttää sytykkeenä. Taajamien ulkopuolella ulkona saa polttaa kuivia olkia, risuja, oksia, kantoja ja puhdasta puuta. Kaikessa polttamisessa on huomioitava naapurit sekä ympäristö. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Keräyspaikka

Vapaa-ajan asunnon haltijan on järjestettävä jäteastialle tyhjennyspaikka. Tyhjennyspaikan tulee olla sellainen, että jäteastia voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää ja tyhjentää. Lisäksi alueiden ja väylien puhtaanapidosta on huolehdittava. Huolehdithan, että jäteautolla on esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän jäteastiasta. Mikäli jäteastioiden tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpijällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee osoittaa liikennemerkein lupa liikennöidä kelirikon aikaan.

Lähialueesi kierrätyspisteiden sijaintia voit tarkastella sivustolta:

http://www.kierratys.info/