Jätehuollon järjestäminen taloyhtiöissä

Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee jätelain mukaan kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin. Taloyhtiön tulee huolehtia siitä, että kiinteistöllä on tarpeellinen määrä kannellisia jäteastioita kaikille kerättäville jätejakeille. Jäteastioiden koon tulee vastata mahdollisimman hyvin kiinteistön jätehuollon tarpeeseen.

Taajama-alueella sijaitsevassa asuinkiinteistössä, jossa on vähintään 5 huoneistoa, tulee järjestää biojätteen ja kartongin erilliskeräys.

Mikäli huoneistoja on vähintään 20, tulee järjestää lisäksi lasin ja metallin erilliskeräys.

HUOM. Energiajätteen nimellä kerätyn jätejakeen erilliskeräys päättyi 1.5.2016.

Energiajätteeseen kuulunut kartonki kuuluu tuottajavastuun alaisiin jätteisiin ja tulee kierrättää. Energiajätteeseen kuulunut sekajäte ohjautuu energiakäyttöön Riikinvoiman jätteenpolttolaitokseen.

Jäteastiat ja tyhjennysvälit

Taloyhtiön on huolehdittava siitä, että asunnoilla on käytössään kannellinen jäteastia. Jätteiden tulisi mahtua jäteastiaan niin, että kansi menee kiinni.

Taloyhtiö on velvollinen hankkimaan jäteastian ja huolehtimaan jäteastian asianmukaisesta kunnosta sekä puhtaanapidosta.

Jäteastiat tulee tyhjentää jätehuoltomääräysten mukaisten vähimmäis-tyhjennysvälien mukaan (ks. alla oleva taulukko). Säännöllisten, riittävän tiheiden tyhjennysvälien avulla varmistetaan että jätehuolto toimii tehokkaasti eikä jätteistä aiheudu haittoja ympäristölle tai terveydelle.

Jätelaji

Pisin tyhjennysväli kesäaikana
(viikot 18-40)

Pisin tyhjennysväli talviaikana
(viikot 41-17)

Sekajäte taajamassa

2 viikkoa

4 viikkoa

Sekajäte taajamassa, kun biojätteet kompostoidaan tai erilliskerätään

4 viikkoa *

8 viikkoa *

Sekajäte haja-asutusalueella

2 viikkoa

8 viikkoa

Sekajäte haja-asutusalueella, kun biojätteet kompostoidaan

8 viikkoa *

16 viikkoa *

 Biojäte  1 viikko  2 viikkoa
 Kartonki  4 viikkoa  8 viikkoa
 Metalli ja lasi 16 viikkoa   16 viikkoa

* Kiinteistön tulee täyttää kompostointi-ilmoitus

Keräyspaikka

Jäteastioiden tyhjentäjän kannalta on tärkeää, että astiat on sijoitettu lähelle ajotietä. Jätteenkeräyskatosten lattian tulee olla kova, eikä huoneessa saa olla tyhjennystä haittaavia kynnyksiä. Mikäli katos lukitaan, tulee lukon olla kaksoispesälukko tai esimerkiksi koodilukittava.

Jätteenkeräyskatos on sijoitettava niin, että jokaisella asukkaalla olisi kohtuullinen matka kuljettaa kotitalousjätteitä.

Vaaralliset jätteet tulee toimittaa niiden vastaanottopaikkaan. Samoin suuret esineet, jotka eivät sovellu pakkaavaan jäteautoon kerättäväksi, kuten esimerkiksi sohvat, tulee toimittaa jäteasemalle.

Biojätteiden kompostointi / erilliskeräys

Taajamassa sijaitsevan asuinkiinteistön, jossa on vähintään 5 huoneistoa, tulee järjestää biojätteelle erilliskeräys.

Biojätteet kannustetaan kompostoimaan, mikäli kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella, tai siinä on alle 5 huoneistoa. Elintarvikejätteen kompostoinnille on oltava jätehuoltomääräysten mukainen kompostori (jyrsijäsuojattu + talvikäytössä lämpöeristetty).

Kompostorissa on oltava riittävästi tilavuutta yhtä taloutta kohti. 1-5 henkilölle riittää tyypillisesti 100-250 litran kompostori ja 6-10 henkilölle 250-400 litran kompostori. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä aiheudu haittoja ympäristölle eikä naapureille.

Lähialueesi kierrätyspisteiden sijaintia voit tarkastella sivustolta:

http://www.kierratys.info/