Jätehuollon järjestäminen omakotitaloissa

Jätelain mukaan kaikkien vakituisesti asuttujen kiinteistöjen on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Tämä tapahtuu laatimalla sopimus sekajäteastian tyhjennyksestä alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön haltija voi järjestää kiinteistönsä jätehuollon kahdella tavalla:

  1. Omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla
  2. Kimppa-astialla (lähikiinteistöjen yhteinen sekajäteastia)

Edellä mainituiksi lähikiinteistöiksi katsotaan taajamissa samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevat kiinteistöt. Haja-asutusalueella lähikiinteistöiksi katsotaan naapurit taikka tiekunnan tai muun toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt. Haja-asutusalueella lähtökohtaisesti ainakin alle viiden kilometrin päässä toisistaan sijaitsevat kiinteistöt voivat muodostaa kimpan. Olosuhteet huomioon ottaen kimpassa olevien kiinteistöjen välimatka voi olla tätä pidempikin, ja esimerkiksi saman yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat muodostaa kimpan. Lisäksi kylätoimikunnat ovat sellaisia toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa kiinteistöjen välimatka toisiinsa nähden voi olla viittä kilometriä pidempi.

Silloinkin, kun kimppaa käyttää saman kiinteistön haltijan vakituinen asunto ja vapaa-ajan asunto, on pääsääntönä se, että kiinteistöjen on oltava lähikiinteistöjä. Vapaa-ajan asunnon jätehuolto ei voi säännönmukaisesti perustua jätteiden kuljettamiseen vakituiselle asunnolle.

Kimppa-astian käytöstä tulee ilmoittaa lautakunnalle kirjallisesti kimppa-ilmoituksella.

Jäteastiat ja tyhjennysvälit

Kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että asunnolla on käytössään kannellinen jäteastia. Jätteiden tulisi mahtua jäteastiaan niin, että kansi menee kiinni. Asunnon haltija on velvollinen hankkimaan jäteastian ja huolehtimaan jäteastian asianmukaisesta kunnosta sekä puhtaanapidosta.

Jäteastia on tyhjennettävä säännöllisesti jätehuoltomääräysten mukaisesti (ks. alla oleva taulukko). Eri jätelajeille on vähimmäistyhjennysvälit, joita on noudatettava. Säännöllisten, riittävän tiheiden tyhjennysvälien avulla varmistetaan että jätehuolto toimii tehokkaasti eikä jätteistä aiheudu haittoja ympäristölle tai terveydelle.

Jätelaji

Pisin tyhjennysväli kesäaikana
(viikot 18-40)

Pisin tyhjennysväli talviaikana
(viikot 41-17)

Sekajäte taajamassa

2 viikkoa

4 viikkoa

Sekajäte taajamassa, kun biojätteet kompostoidaan tai erilliskerätään

4 viikkoa *

8 viikkoa *

Sekajäte haja-asutusalueella

2 viikkoa

8 viikkoa

Sekajäte haja-asutusalueella, kun biojätteet kompostoidaan

8 viikkoa *

16 viikkoa *

* Kiinteistön tulee täyttää kompostointi-ilmoitus

Keräyspaikka

Vakituisen asunnon haltijan on järjestettävä jäteastialle tyhjennyspaikka. Tyhjennyspaikan tulee olla sellainen, että jäteastia voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Lisäksi alueiden ja väylien puhtaanapidosta on huolehdittava. Huolehdithan, että jäteautolla on esteetön pääsy alle 10 metrin päähän jäteastiasta. Mikäli jäteastioiden tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpijällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee osoittaa liikennemerkein lupa liikennöidä kelirikon aikaan.

Biojätteiden kompostointi

Ylä-Savon alueella suositellaan biojätteiden kompostointia. Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää kompostoimalla biojätteet. Mikäli kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväliä halutaan pidemmäksi, tulee kompostoinnista ilmoittaa  jätehuoltolautakunnalle kirjallisesti Lomakkeet-välilehdeltä löytyvällä kompostointi-ilmoituksella.

Elintarvikejätteen kompostoinnille on oltava jätehuoltomääräysten mukainen kompostori:

  • Jyrsijäsuojattu (kansi, seinät ja pohja / pohjaverkko)
  • Talvikäytössä lämpöeristetty tai sijaitsee lämmitetyissä sisätiloissa

Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten ettei siitä aiheudu haittoja ympäristölle eikä naapureille.

HUOM! Vanhoista kylmälaitteista rakennetut kompostorit eivät ole määräysten mukaisia.

Jätteiden muu omatoiminen käsittely

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa ainoastaan käsittelemätöntä puuta, risuja ja oksia. Pieniä määriä paperia, pahvia ja kartonkia voi käyttää sytykkeenä. Taajamien ulkopuolella ulkona saa polttaa kuivia olkia, risuja, oksia, kantoja ja puhdasta puuta. Kaikessa polttamisessa on huomioitava naapurit sekä ympäristö. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Lähialueesi kierrätyspisteiden sijaintia voit tarkastella sivustolta:

http://www.kierratys.info/