Jätehuoltomääräyksiä uudistetaan kevään 2023 aikana. 

Jätehuoltomääräysten laatiminen perustuu jätelain (646/2011) 91 §:ään. Jätehuoltomääräykset toimivat jätelain toimeenpanon välineinä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Lisäksi jätehuoltomääräykset ovat tärkeä työkalu ja ohjausväline jätehuollon
käytännön toteuttamiseksi kunnissa. Tarve jätehuoltomääräysten päivittämiselle perustuu pääasiassa jätelain (646/2011) muutoksen (15.7.2021/714) vaatimuksiin. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvia haittoja ja vaaroja terveydelle ja ympäristölle. Jätehuoltomääräysten avulla edistetään lisäksi jätelain mukaisen etusijajärjestyksen toteutumista eli jätteen synnyn ehkäisyä ja jätteen valmistelua uudelleenkäyttöä varten sekä kierrättämistä.

 

Mielipiteen esittäminen uudistettujen jätehuoltomääräysten luonnoksesta.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on käsitellyt kokouksessaan 5.4.2023 (§ 17) uudistettujen Ylä-Savon jätehuoltomääräysten luonnosta. Jätehuoltolautakunta päätti asettaa luonnoksen perustelumuistioineen nähtäville 6.4.–19.5.2023 väliseksi ajaksi.

 

Jätehuoltolautakunta varaa kuntalaisille ja niille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiasta hallintolain 41 §:n mukaisesti 19.5.2023 klo 15:00 mennessä  osoitteeseen

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta, kirjaamo
PL 10
74101 Iisalmi
tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi

Pöytäkirjanotteen,  uudistettujen Jätehuoltomääräysten luonnoksen, jätehuoltomääräysten perustelumuistion ja luonnosvaiheen taajamakartat löydät alla olevista linkeistä.

Linkkien tiedostot avautuvat uuteen ikkunaan.

Ote, Ylä-Savon jätehuoltolautakunta 05.04.2023 § 17 Jätehuoltomääräysten uudistus.pdf

Uudistettujen jätehuoltomääräysten luonnos.pdf

Jätehuoltomääräysten perustelujen luonnos.pdf

Ylä-Savon kuntien taajamakartat luonnos.pdf

 

Luonnosvaiheen taajamakarttoja voi tarkastella myös karttapalvelussa Ylä-Savon taajamat kartalla sivulla.