Jätehuollon järjestäminen taloyhtiöissä

Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee jätelain mukaan kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin. Taloyhtiön jätehuollon järjestämisessä tulee huomioida seuraavia asioita:

 1. kiinteistöllä on tarpeellinen määrä kannellisia jäteastioita kaikille kerättäville jätejakeille
 2. jäteastioiden koon tulee vastata mahdollisimman hyvin kiinteistön jätehuollon tarpeeseen
 3. jäteastioiden asianmukaisesta kunnosta ja puhtaanapidosta on huolehdittava
 4. taajama-alueella sijaitsevassa vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistössä tulee järjestää biojätteen ja kartongin erilliskeräys
 5. vähintään 20 huoneiston asuinkiinteistössä tulee järjestää biojätteen ja kartongin lisäksi lasin ja metallin erilliskeräys.

 

Energiajätteen erilliskeräys päättyi 1.5.2016

 • Energiajätteeseen kuulunut kartonki kuuluu tuottajavastuun alaisiin jätteisiin ja tulee kierrättää
 • Energiajätteeseen kuulunut sekajäte ohjautuu energiakäyttöön Riikinvoiman jätteenpolttolaitokseen.

   

Taloyhtiön jäteastiat on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaisesti

 Jäteastiat tulee tyhjentää jätehuoltomääräysten mukaisten vähimmäis-tyhjennysvälien mukaan (ks. alla oleva taulukko). Säännöllisten, riittävän tiheiden tyhjennysvälien avulla varmistetaan että jätehuolto toimii tehokkaasti eikä jätteistä aiheudu haittoja ympäristölle tai terveydelle.

Pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit

Kiinteistö taajamassa

Sekajäte

kesällä 2 viikkoa, talvella 4 viikkoa

Sekajäte, kun biojätteet kompostoidaan tai erilliskerätään

kesällä 4 viikkoa, talvella 8 viikkoa

Kiinteistö haja-asutusalueella

Sekajäte

kesällä 2 viikkoa, talvella 8 viikkoa

Sekajäte haja-asutusalueella, kun biojätteet kompostoidaan

kesällä 8 viikkoa, talvella 16 viikkoa

Muut jätelajit

Biojäte

kesällä 1 viikko, talvella 2 viikkoa

Kartonki

kesällä 4 viikkoa, talvella 8 viikkoa

Metalli ja lasi

16 viikkoa ympäri vuoden

 • Sekajäteastian tyhjennysvälin ollessa kesäaikana pidempi kuin 2 viikkoa, tulee kiinteistön täyttää kompostointi-ilmoitus
 • Kesäajan tyhjennykset ovat viikoilla 18-40 ja talviajan tyhjennykset viikoilla 41-17.

 

Jätteen keräyspaikan suunnittelussa tulee huomioida jäteastioiden tyhjentäjä sekä asukkaat

Huomioitavia asioita jätteen keräyspaikan suunnittelussa:

 1. jäteastiat tulee sijoittaa lähelle ajotietä
 2. keräyskatosten lattian tulee olla kova, eikä huoneessa saa olla tyhjennystä haittaavia kynnyksiä
 3. mikäli katos lukitaan, tulee lukon olla kaksoispesälukko tai esimerkiksi koodilukittava
 4. katos tulee sijoittaa niin, että jokaisella asukkaalla on kohtuullinen matka kotitalousjätteiden kuljettamiseen
 5. jätteen keräyspaikkaan eivät sovellu suuret esineet kuten esimerkiksi sohvat. Ne tulee toimittaa jäteasemalle. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa niiden vastaanottopaikkaan.

 

Biojätteiden erilliskeräys tulee järjestää yli 5 huoneiston kiinteistöille

Taajamassa sijaitsevan asuinkiinteistön, jossa on vähintään 5 huoneistoa, tulee järjestää biojätteelle erilliskeräys.

Biojätteet kannustetaan kompostoimaan, mikäli kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella, tai siinä on alle 5 huoneistoa. Elintarvikejätteen kompostoinnille on oltava jätehuoltomääräysten mukainen kompostori (jyrsijäsuojattu + talvikäytössä lämpöeristetty).

Kompostorissa on oltava riittävästi tilavuutta yhtä taloutta kohti. 1-5 henkilölle riittää tyypillisesti 100-250 litran kompostori ja 6-10 henkilölle 250-400 litran kompostori. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä aiheudu haittoja ympäristölle eikä naapureille.

Lähialueesi kierrätyspisteiden sijaintia voit tarkastella sivustolta:

http://www.kierratys.info/