Jätehuollon järjestäminen omakotitaloissa

Jätelain mukaan kaikkien vakituisesti asuttujen kiinteistöjen on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Tämä tapahtuu laatimalla sopimus sekajäteastian tyhjennyksestä alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön haltija voi järjestää kiinteistönsä jätehuollon kahdella tavalla:

 1. Omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla
 2. Kimppa-astialla (lähikiinteistöjen yhteinen sekajäteastia)
 • kimppa-astian käytöstä tulee ilmoittaa lautakunnalle

Kimppa-astiaa käyttävien kiinteistöjen on oltava lähikiinteistöjä

Lähikiinteistöiksi katsotaan

taajamassa

 • samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevat kiinteistöt

haja-asutusalueella

 • naapurit
 • tiekunnan osakkaat
 • muun toiminnallisuuden kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt, kuten saman yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt tai kylätoimikunnat
 • lähtökohtaisesti alle viiden kilometrin päässä toisistaan sijaitsevat kiinteistöt

Kimppa-astian käytöstä tulee ilmoittaa lautakunnalle kirjallisesti kimppa-ilmoituksella.

Kiinteistönhaltijan vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon muodostama kimppa

Kiinteistönhaltijan vakituinen asunto ja vapaa-ajan asunto voivat

muodostaa kimpan, mikäli kiinteistöt ovat keskenään lähikiinteistöjä. Vapaa-ajan asunnon jätehuolto ei voi säännönmukaisesti perustua jätteiden kuljettamiseen vakituiselle asunnolle. 

Kiinteistön haltijan tulee huolehtia jäteastian sopivuudesta

Kiinteistön haltija on velvollinen hankkimaan kiinteistölle jäteastian, joka on:

 1. kannellinen

 2. tilavuudeltaan riittävän kokoinen syntyvään jätemäärään nähden

 3. asianmukaisessa kunnossa ja jonka puhtaanapidosta on huolehdittu

Jäteastia on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaisilla tyhjennysväleillä

Jätehuoltomääräyksissä on määritelty vähimmäistyhjennysvälit eri jätelajeille. Säännöllisten, riittävän tiheiden tyhjennysvälien avulla varmistetaan, että jätehuolto toimii tehokkaasti eikä jätteistä aiheudu haittoja ympäristölle tai terveydelle.

Sekajäteastian pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit

Kiinteistö taajamassa

Sekajäte

kesällä 2 viikkoa, talvella 4 viikkoa

Sekajäte, kun biojätteet kompostoidaan tai erilliskerätään

kesällä 4 viikkoa, talvella 8 viikkoa

Kiinteistö haja-asutusalueella

Sekajäte

kesällä 2 viikkoa, talvella 8 viikkoa

Sekajäte haja-asutusalueella, kun biojätteet kompostoidaan

kesällä 8 viikkoa, talvella 16 viikkoa

 • Kiinteistön tulee täyttää kompostointi-ilmoitus, mikäli tyhjennysväli on kesällä pidempi kuin 2 viikkoa.
 • kesäaikaa ovat viikot 18-40 ja talviaikaa viikot 41-17
 

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jäteastialle tyhjennyspaikka

Jäteastian tyhjennyspaikassa tulee huomioida seuraavia asioita:

 1. jäteastia voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää
 2. alueiden ja väylien puhtaanapidosta on huolehdittava
 3. jäteautolla tulee olla esteetön pääsy alle 10 metrin päähän jäteastiasta
 4. mikäli jäteastioiden tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee osoittaa liikennemerkein lupa liikennöidä kelirikon aikaan.

Ylä-Savon alueella suositellaan biojätteiden kompostointia

Sekajäteastian tyhjennysväliä on mahdollista pidentää kompostoimalla biojätteet. Mikäli kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväliä halutaan pidemmäksi, tulee kompostoinnista ilmoittaa  jätehuoltolautakunnalle kirjallisesti Lomakkeet-välilehdeltä löytyvällä kompostointi-ilmoituksella.

Elintarvikejätteen kompostoinnille on oltava jätehuoltomääräysten mukainen kompostori:

 • jyrsijäsuojattu (kansi, seinät ja pohja / pohjaverkko)
 • talvikäytössä lämpöeristetty tai sijaitsee lämmitetyissä sisätiloissa

 • kompostori on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä aiheutu haittoja ympäristölle eikä naapureille

 • vanhoista kylmälaitteista rakennetut kompostorit eivät ole määräysten mukaisia

Jätteen polttaminen on kiellettyä

Jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla on kielletty. Ainostaan käsittelemätöntä puuta, risuja ja oksia saa polttaa kiinteistön tulipesissä. Pieniä määriä paperia, pahvia ja kartonkia voi käyttää sytykkeenä.

Taajamien ulkopuolella ulkona saa polttaa kuivia olkia, risuja, oksia, kantoja ja puhdasta puuta. Kaikessa polttamisessa on huomioitava naapurit sekä ympäristö. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, ja haju- tai terveyshaittaa.

Lähialueesi kierrätyspisteiden sijaintia voit tarkastella sivustolta:

http://www.kierratys.info/